Стан здоров’я населення та санітарно-епідеміологічна ситуація
за 2011 рік

Хмельницька область

Характеристика демографічної ситуації

Сучасна демографічна ситуація в Хмельницькій області характеризується постійним скороченням чисельності населення. При довготривалій тенденції загального скорочення населення, чисельність жителів міських поселень зростає, а сільських мешканців – скорочується. Станом на 1.01.2011 року в області проживає 1 323 763 особи, з них більшість - або 54,5% у міських поселеннях, 45,5% в сільській місцевості.

Серед міст найбільшими є Хмельницький – 259 954 тис. осіб (проживає кожен 5 житель області) і Кам’янець-Подільський майже 102,3 тис. осіб. Що стосується районів, то найчисельнішими залишаються Шепетівський (78,9 тис.), Кам’янець-Подільський (68,4 тис.), Славутський (67 тис.), Старокостянтинівський (66,2 тис.) райони. Необхідно зазначити, що населення Хмельниччини за останніх 5 років скоротилось на 46,5 тис. Все зменшення відбулось за рахунок сільського населення, водночас кількість жителів міських поселень зросла на 4,3 тис. осіб.

Ця тенденція в демографічній ситуації простежується і нині. У 2011 році на Хмельниччині народилось 14 492 немовляти, а померло 20 116 тис. осіб. Природне скорочення населення склало 5 624 особи виключно за рахунок сільського населення.

Причиною природного скорочення є суттєве перевищення числа померлих над народженими. У 2011 році на 100 померлих припадало 72 дітей, народжених живими.

Інтенсивність народжуваності в області становить 11,0 народжених на 1 000 жителів. У міських поселеннях цей показник вищий, а у сільській місцевості нижчий .

Якщо для простого відтворення населення (тобто для утримання його чисельності на відносно незмінному рівні), жінка повинна в середньому народити 2,2 дитини, то в 2011 році цей показник по області становив лише 1,5 дитини.

Головним чинником формування чисельності населення в даний час є рівень смертності. Порівняно з 2010 роком рівень смертності скоротився з 15,6 на 1 тис. населення до 15,2 у 2011 році.1

Рівень смертності у Хмельницькій області

Рівень смертності сільського населення порівняно з міським зберігається удвічі вищим.

Основними причинами смерті залишається захворювання системи кровообігу (58,72%); новоутворення (12,64%); ознаки, симптоми неточно визначені стани – 10,76%; зовнішні причини смерті (5,33%); захворювання органів дихання – 4,3%; захворювання органів травлення – 3,54%. Ці 6 класів захворювань стали причиною 91,75 % випадків смертей.1

Основні причини смерті

Статево-вікова структура населення

В області зберігається статево-вікова структура населення, яка характеризується перевагою жінок. На 1 січня 2011р. кількість жінок становила 712,1 тис. осіб (53,8% загальної кількості постійного населення), чоловіків - 611,6 тис. (46,2%). На 1 000 жінок припадало 859 чоловіків.

В результаті природного та міграційного руху, які відбувались в області, сформувалась наступна структура населення: частка дітей віком 0-15 років - 16,1%; частка населення працездатного віку-58,2%; частка осіб у віці старшому за працездатний - 25,7%.

Чисельність населення у віці, старшому за працездатний, перевищує число дітей в 1,6 рази. На початок 2011р. це перевищення складало 126,6 тис. осіб.

Перевага людей пенсійного віку спостерігається в усіх районах та містах області, крім м.Нетішина.

Відношення чисельності населення непрацездатного віку до працездатного (на 1 000 осіб працездатного віку припадає непрацездатного) показує навантаження на суспільство непродуктивним населенням. В цілому по області цей показник на початок року становив 719 осіб, в тому числі у міських поселеннях - 574 особи, а у сільській місцевості - 931 особа.

Населення області поступово старіє, зростає його середній вік. На 1 січня 2011 року він становив 40,7 року (для чоловіків - 37,7 року, для жінок - 43,3 року) і залишався вищим ніж аналогічний показник по Україні (40,3р., 37,5р., 42,7р.). У всіх районах області середній вік населення старше 40 років. Серед міст обласного значення саме "молоде" населення проживає у м.Нетішині - 35,2 роки та м.Кам'янці-Подільському -37,4 року .

Важливим у збереженні здоров’я населення і вагомою складовою вирішення проблем демографічної кризи є охорона здоров’я матерів та дітей. В області вдалось досягти вагомих результатів в зниженні малюкової смертності. Показник смертності дітей у віці до 1 року склав 6,2 на 1 тис. народжених живими (2010рік – 7,5).1

Смертність дітей до одного року на тисячу новонароджених

Загальні тенденції стану здоров’я населення
Поширеність та захворюваність серед дітей віком 0 – 17 років

Поширеність усіх хвороб на 1 000 дітей в 2011 році, в порівнянні з 2010 роком, зменшилась на 0,7% і становить 1877,88 (2010 рік – 1891,17).

Зменшення поширеності відбулося за наступними класами хвороб:

 • окремі стани, які виникають в перинатальному періоді: (- 19%);
 • хвороби ендокринної системи: (- 6,8 7%);
 • хвороби шкіри та підшкірної клітковини: (- 6,6%);
 • розлади психіки та поведінки: (- 4,24%);
 • хвороби нервової системи: (- 3,98%);
 • Ріст поширеності на 1000 дітей відбувся за наступними класами хвороб:
 • інфекційні та паразитарні хвороби: + 11,56%;
 • новоутворення: + 9,86%;
 • вроджені аномалії (вади розвитку): + 6,55%;
 • травми, отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин: + 4,09%:
 • хвороби крові, кровотворних органів: + 2,85%;

Захворюваність на 1 000 дітей усіма хворобами у 2011 році практично не змінилась і становить 1389,80 (2010 рік - 1388,54).

Зростання показника захворюваності відбулося за рахунок наступних класів хвороб:

 • патологія вагітності, пологів та післяпологового періоду: + 14,66%*;
 • хвороби системи кровообігу: + 11,64%:
 • хвороби органів травлення: + 11,31%;
 • новоутворення: + 8,71%;
 • вроджені аномалії (вади розвитку): + 7,77%.

Разом з цим, показник захворюваності на 1 000 дітей за окремими класами хвороб за 2011 рік став меншім в порівнянні з минулим роком:

 • окремі стани, які виникають в перинатальному періоді: (- 19,04%);
 • хвороби кістково-м’язової системи: (- 12,92%);
 • хвороби ендокринної системи: (- 8,94%);
 • хвороби шкіри та підшкірної клітковини: (- 6,93%);
 • симптоми, ознаки та відхилення від норми: (- 6%).

Отже, зниження показника поширеності усіх хвороб на 1 000 дитячого населення у віці 0 - 17 років обумовлено в основному зниженням реєстрації

окремих станів, які виникають в перинатальному періоді, хвороб ендокринної системи, хвороб шкіри та підшкірної клітковини, розладів психіки та поведінки, хвороб нервової системи.

Ріст захворюваності усіх хвороб серед дітей віком 0 - 17 років на 1 000 відповідного населення зумовлений в основному ростом реєстрації патології вагітності, пологів та післяпологового періоду, хвороб системи кровообігу, хвороб органів травлення, новоутворень, вроджених аномалій (вад розвитку), травм, отруєнь та інших наслідків дії зовнішніх причин, хвороб нервової системи.

Структура поширеності захворювань у дітей в 2011 році склалась наступним чином:

І місце займають хвороби органів дихання - 47,7%,

ІІ місце - хвороби органів травлення - 8,26%,

ІІІ місце - хвороби ока та придаткового апарату - 5.75%,

ІV місце - хвороби ендокринної системи - 4,8%,

V місце - хвороби шкіри та підшкірної клітковини - 4,61%,

VІ місце - травми, отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин - 4,28%,

VІІ місце - хвороби кістково-м’язової системи - 4,08%.

Питома вага інших класів хвороб в структурі поширеності всіх захворювань серед дітей віком 0 - 17 років становить 20,52%.

Структура захворюваності в 2011 році у дітей сформувалась таким чином:

І місце - хвороби органів дихання - 61%,

ІІ місце - хвороби шкіри та підшкірної клітковини - 5,66%,

ІІІ місце - травми, отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин - 5,62%,

ІV місце - хвороби органів травлення - 5,36%,

VІІ місце - інфекційні та паразитарні хвороби - 3,53%,

VІ місце - хвороби ока та придаткового апарату - 3,34%

Питома вага інших класів хвороб в структурі захворюваності серед дітей віком 0 - 17 років становить 15,49%.

Поширеність та захворюваність серед дорослого населення (18 років і старше)

Поширеність усіх хвороб на 10 тисяч дорослого населення в 2011 році, в порівнянні з 2010 роком, збільшилась на 3,24% і становить 18 310,4 (2010 рік – 17 718,1).

Ріст поширеності на 10 000 населення віком 18 років і старше відбувся за наступними класами хвороб:

 • вроджені аномалії (вади розвитку): + 7,81%;
 • хвороби системи кровообігу: + 6,95%;
 • хвороби ендокринної системи, розлади харчування: +6,73%;
 • хвороби органів травлення: + 5,37%;
 • хвороби крові, кровотворних органів: + 3,43%;
 • Зменшення поширеності відбулося за наступними класами хвороб:
 • патологія вагітності, пологів та післяпологового періоду: (- 11,62%*);
 • деякі інфекційні та паразитарні хвороби: (-7,7%);
 • симптоми, ознаки та відхилення від норми: (- 4,47%).
 • новоутворення: (- 3,16%);
 • травми, отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин: (- 2,17%).

Захворюваність на 10 000 дорослого населення усіма хворобами за 2011 рік в порівнянні з минулим роком зменшилась на 2,78 % і становить 4 823,4 (2010 рік - 4 961,5).

Зменшення показника захворюваності відбулося за наступними класами хвороб:

 • хвороби сечостатевої системи: (- 13,79%);
 • деякі інфекційні та паразитарні хвороби: (- 10,49%);
 • хвороби нервової системи: (- 5,17%);
 • симптоми, ознаки та відхилення від норми: (- 4,63%);
 • хвороби кістково-м’язової системи: (- 3,87%).

Разом з цим, показник захворюваності на 10000 дорослого населення за окремими класами хвороб за 2011 рік став більшим в порівнянні з минулим роком:

 • розлади психіки та поведінки: + 10,86%;
 • хвороби крові, кровотворних органів: + 7,44%;
 • хвороби органів травлення: + 4,22%;
 • хвороби системи кровообігу: + 0,8%.

Отже, ріст показника поширеності усіх хвороб на 10 000 населення віком 18 років і старше обумовлений в основному ростом реєстрації вроджених аномалій (вад розвитку), хвороб системи кровообігу, ендокринної системи та розладів харчування, органів травлення, крові і кровотворних органів, кістково-м’язової системи.

Зменшення захворюваності усіх хвороб на 10 000 дорослого населення зумовлено зниженням реєстрації хвороб сечостатевої системи, патології вагітності, пологів та післяпологового періоду, деяких інфекційних та паразитарних хвороб, хвороб нервової системи, симптомів, ознак та відхилень від норми, хвороб кістково-м’язової системи, новоутворень.

Структура поширеності захворювань населення віком 18 років і старше в 2011 році склалась наступним чином:

І місце - хвороби системи кровообігу - 40,24%,

ІІ місце - хвороби органів травлення - 11,11%,

ІІІ місце - займають хвороби органів дихання - 5,75%,

ІV місце - хвороби ендокринної системи та розладів харчування - 6,0%,

V місце - хвороби кістково-м’язової системи - 5,47%,

VІ місце - хвороби ока та придаткового апарату - 4,5%,

VІІ місце - хвороби сечостатевої системи - 4,32%.

Питома вага інших класів хвороб в структурі поширеності всіх захворювань серед дорослого населення становить 18,91%.

Структура захворюваності в 2011 році населення віком 18 років і старше сформувалась таким чином:

І місце - хвороби органів дихання - 23,06%,

ІІ місце - хвороби системи кровообігу - 13,85%

ІІІ місце – травми, отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин - 10,1%,

ІV місце - патологія вагітності, пологів та післяпологового періоду - 8,13%,

V місце - хвороби сечостатевої системи - 6,63%,

VІ місце - хвороби кістково-м’язової системи - 6,18%

VІІмісце - хвороби ока та придаткового апарату - 5,91%.

Питома вага інших класів хвороб в структурі захворюваності серед дорослого населення становить 26,14%.

Захворюваність всіма формами туберкульозу знизилась в порівняні з 2010 роком на 1,3% і становить 52,4 на 100 тис. населення (2010 рік – 53,1).1

Захворюваність всіма формами туберкульозу

Знизилась питома вага деструктивних форм туберкульозу (2011 рік – 38,6%, 2010 рік – 45,1%). В області проводиться робота по активному виявленню хвороби серед населення. Показник охоплення флюографічними оглядами склав 658,94 на 1 тис. населення у віці 15 років і старше.

В області реєструється, хоча й незначне, однак, зростання рівня онкологічної захворюваності. У 2011 році показник склав 367,3 на 100 тис. населення (2010 рік – 360,7).1

Рівень онкологічної захворюваності

В цілому по області зменшилась питома вага хворих виявлених в ІV занедбаній стадії: 2010 рік – 12,6%, 2011 – 11,3%. Про поліпшення ситуації свідчить і зменшення показника дорічної летальності хворих: 2010 рік – 30,1%, 2011 – 28,4%.

Хвороби системи кровообігу є найбільш поширеною патологією у структурі загальної захворюваності населення області. Поширеність хвороб системи кровообігу серед дорослого населення зростає щорічно на 2-3%. У 2011 році показник склав 7 369,0 на 10 тис. відповідного населення (2010 рік – 6 857,1). Тобто більше 55% дорослого населення вражено цими хворобами.

Слід відмітити, що не зважаючи на високу поширеність серцево-судинної патології, первинний вихід на інвалідність від неї в 2011 році має чітку тенденцію до зниження. Це в певній мірі стосується і показників смертності від серцево-судинної патології (питома вага від усіх причин 58,7%) нижче від Державного показника, а показник рівня смертності від ішемічної хвороби серця становить 4,57 на 1 тис. дорослого населення.

Завдяки освоєнню методу тромболізису усіма ЦРЛ, міськими лікарнями, облкардіодиспансером, обласною лікарнею та враховуючи наявність тромболітиків, одержаних лікувальними закладами за рахунок обласного і державного бюджетів, вдалося суттєво знизити показники летальності від інфаркту міокарду (6,4% при цих методиках і 10,1% без тромболізису і стентування).

У 2011 році не тільки збільшилась кількість успішно проведених тромболізисів, але й на 17 випадків виросло число пацієнтів з інфарктом міокарда, яким в кардіохірургічному відділенні Хмельницької обласної лікарні було проведено успішне ургентне стентування.

Інвалідність дорослого населення

У 2011 році вперше визнано інвалідами 4 969 осіб, що менше на 9,5% ніж у 2010 році. Показник на 100 тисяч дорослого населення становив 460,81 (2010 рік – 507,83).

Перше рангове місце в структурі первинної інвалідності традиційно займають хвороби системи кровообігу -122,6 на 100 тис. дорослого населення (2010 рік – 130,61).

Друге рангове місце – новоутворення 82,81 на 100 тис. дорослого населення (2010 рік – 98,7) .

Третє рангове місце – хвороби кістково-м’язевої системи - 58,6 на 100 тис. дорослого населення (2010 рік – 62,72) .

Четверте рангове місце – травми, отруєння 46,74 на 100 тис. населення (2010 рік – 51,99).

П’яте рангове місце – деякі інфекційні та паразитарні хвороби 24,2 на 100 тис. дорослого населення (2010 рік – 19,33) .

Ці 5 класів хвороб спричиняють 72,7% первинної інвалідності дорослого населення.

В 2011 році вперше визнано інвалідами 3 769 осіб працездатного віку , це на 10,7% менше ніж у 2010 році. Показник на 100 тис. працездатного населення становив 510,5 (2010 рік – 569,2).

Перше рангове місце в структурі вперше визнаних інвалідами в працездатному віці займають хвороби системи кровообігу - 107,5 на 100 тисяч працездатного населення (2010 рік – 107,6) .

ІІ місце – новоутворення – 84,1 на 100 тис. (2010 рік – 104,9).

ІІІ місце – хвороби кістково-м’язевої системи - 69,2 на 100 тис. (2010 рік – 75,7).

ІV місце – травми, отруєння – 60,1 на 100 тис. (2010 рік – 69,1).

V місце – деякі інфекційні та паразитарні хвороби – 34,5 на 100 тис. (2010 рік – 27,5).

Ці 5 класів хвороб в структурі первинної інвалідності працездатного населення спричиняють 69,62% первинної інвалідності.

Діти інваліди

В області проживає 5 443 дитини-інваліда, що становить 221,8 на 10 тис. дітей у віці 0-17 років, (2010 рік 5 585 дітей, 223,64 на 10 тис. дітей у віці 0-17 років).

В структурі інвалідності дитячого населення

І місце займають вроджені аномалії (27,8%),

ІІ місце – хвороби центральної нервової системи (19,93%),

ІІІ місце – розлади психіки і поведінки (11,44%),

ІV місце – хвороби вуха та соскоподібного відростку (6,39%),

V місце – ендокринні хвороби (5,93%).

Вперше визнано інвалідами в 2011 році 497 дітей (20,22 на 10 тис. дітей у віці 0-17 років). Найвищу питому вагу (27,56%) серед причин первинної інвалідності займають також природжені аномалії, деформації та хромосомні порушення.

Друге місце в структурі первинної інвалідності дітей займають хвороби центральної нервової системи (14,28%), третє – розлади психіки та поведінки (12,27%), четверте – хвороби ендокринної системи – (7,44), п’яте місце – хвороби вуха та соскоподібного відростка (6,03%).

В структурі первинної інвалідності дітей ці п’ять класів хвороб становлять майже 68%.

В області функціонує 28 центрів для реабілітації дітей – інвалідів, з них різного підпорядкування: освіти та науки – 8, праці та соціального захисту – 16, охорони здоров’я – 4. Крім того, в усіх ЛПЗ області ІІ – ІІІ рівня функціонують палати реабілітації дітей – інвалідів: це 20 дитячих відділень ЦРЛ, Хмельницький обласний спеціалізований будинок дитини «Берізка», центр реабілітації «Віра» Хмельницької обласної дитячої лікарні (створений за сприяння Українського фонду соціальних інвестицій), центр «Турбота» Хмельницької міської дитячої лікарні. Акцент проведення реабілітаційних заходів поставлений на реабілітацію дітей - інвалідів з ураженням нервової системи.

Аналіз екологічної ситуації

Основні екологічні проблеми області:

 • Забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин.
 • Забруднення водних об’єктів зворотними водами (незабезпеченість фінансування будівництва очисних споруд і їх реконструкції).
 • Недостатнє фінансування на проведення робіт зі збирання, перезатарення та передачі на утилізацію небезпечних відходів і непридатних або заборонених до використання пестицидів. Також недостатнє фінансування заходів для розв’язання комплексу проблем щодо поводження з ТПВ.

Земельний фонд області складає 2062,9 тис.га, сільськогосподарські угіддя займають 76,0 % її території. Решту території – ліси, ріки, болота, населені пункти, промислові об’єкти та шляхи сполучення.

Хмельниччина має досить розгалужену річкову мережу, яка складається із 3 114 річок загальною довжиною 9453 км, приурочену до басейнів трьох основних річок України: Південного Бугу, Дністра та Дніпра з їх притоками – Горинню, Случем, Хоморою, Бужком, Вовком, Іквою, Збручем, Смотричем, Ушицею та іншими річками.

На річках, в межах області, розташовано 61 водосховище загальним об’ємом 157 млн.м3 та 1803 ставки загальним об’ємом 147,2 млн. м3.

На цих річках налічується близько 2,3 тис гідротехнічних споруд штучних водойм, в тому числі 21 ГЕС, з них 12 діючих.

Стан охорони навколишнього природного середовища:

В цілому по області стан атмосферного повітря у 2011 році залишався стабільним і в порівнянні з відповідним періодом минулого року значно не змінився.

Порівняно з відповідним періодом 2010 року кількість викидів шкідливих речовин залишилась практично на рівні. Збільшення склало 0,8 %.

Основними забруднювачами атмосферного повітря в Хмельницькій області залишаються підприємства по виробництву цементу та мережі розподілу газу, на які припадає майже 68 % викидів всіх забруднюючих речовин.

Найбільше підприємство забруднювач атмосферного повітря ВАТ „Подільський цемент” у 2011 року зменшило свої викиди на 1 %.

Протягом 2011 року гідрохімічний стан р. Південний Буг був стабільним, але були випадки забруднення вод за рибогосподарськими нормативами, що пов’язано із впливом міста Хмельницького.

Басейн р. Дніпро. Поверхневі води басейну р. Дніпро (р. Хомора, р. Случ, р. Горинь, р. Гуска, р. Цвітоха) характеризувалися підвищеним вмістом розчинених органічних сполук.

Басейн р. Дністер. У водах басейну Дністра (р. Збруч, р. Калюс, р. Тернавка, р. Мукша) також спостерігався підвищений середній вміст розчинених органічних сполук.

За вмістом нафтопродуктів та компонентами сольового складу у середньому ГДК не перевищувалися.

Гострою залишається у Хмельницькій області проблема утилізації твердих побутових відходів (далі – ТПВ). Щорічно у містах, районних центрах та селах області утворюється понад 0,34 млн. т. ТПВ. Більша частина звалищ, полігонів ТПВ на початок 2011 р. вичерпала свій потенціал.

Значне поліпшення екологічної ситуації в області, як і в Україні в цілому, у тому числі і у сфері поводження з відходами стане можливим за умов наявності на всіх рівнях необхідного фінансування для впровадження природоохоронних заходів, відповідальності органів місцевого самоврядування за прийняття екологічно виважених рішень та забезпечення виконання Комплексної програми охорони довкілля Хмельницької області.

В області накопичено 444,295 т непридатних або заборонених до використання пестицидів, які зберігаються в 38 складських приміщеннях.

На виконання загальнодержавної програми «Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами» проводились роботи по збиранню, перевезенню, перезатаренню і вивезенню непридатних та заборонених ХЗЗР на знешкодження за межі України 2011 рік - 119,043 т.

Природно-заповідний фонд в Хмельницькій області станом на 01.10.2011 року має в своєму складі 499 територій та об’єктів загальною (фактичною) площею 319,68/306,48 тис. га., з них загальнодержавного значення – 41 од., місцевого значення – 458 од.. Відношення площі природно заповідного фонду до площі Хмельницької області (“показник заповідності”) становить 14,8 %.

Продовжується робота з розширення мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області розглядаються матеріали на створення 7 об’єктів ПЗФ (гідрологічні заказники «Озеро Солонча» - та «Заслуч», ландшафтний заказник «Боришковецькі Товтри», пам’ятки природи місцевого значення «Ольжин Дуб», пам’яток природи місцевого значення (біологічні групи та окремі види дерев), дендропарк „Юнатівський”, 2-х екземплярів пам’яток природи місцевого значення «Наталчині липи» на західній околиці с. Понора Славутського району).

На території Хмельницької області обліковується 374 родовищ корисних копалин з 27 видів різноманітних корисних копалин.

Мінерально-сировинна база Хмельницької області на 21,5% складається з корисних копалин паливно-енергетичного напрямку (торф), на 57,1% - із сировини для виробництва будівельних матеріалів, решта 3,0% - це гірничорудні і 3,3% - гірничо-хімічні корисних копалин, 15,1% припадає на питні, технічні та мінеральні підземні води.

ЕПІДСИТУАЦІЯ

Епідситуація в Хмельницькій області в 2011 році залишалась керованою: не було допущено спалахів та групових вогнищ інфекційних та паразитарних захворювань; не реєструвались випадки дифтерії, кору, поліомієліту. Захворюваність сальмонельозами в порівнянні з 2010 роком зменшилась на 18,7%, інтенсивний показник захворюваності склав 14,1 при державному — 18,5. Захворюваність на дизентерію зменшилась в 2,5 рази, інтенсивний показник склав 2,4, державний — 3,6. Показник захворюваності гастроентероколітами дорівнює 96,0, державний — 186,9. Захворюваність на вірусний гепатит А зменшилась в 1,7 рази, інтенсивний показник — 2,3, державний — 3,9. Показник захворюваності на вірусний гепатит В — 2,9, державний — 4,8, на вірусний гепатит С — 0,3, державний — 1,6. Інтенсивний показник захворюваності на хронічні вірусні гепатити в області складає 9,2, в Україні — 14,6.

Захворюваність крапельними інфекціями залишилась на спорадичному рівні, інтенсивні показники на рівні та нижче за українські. Так, обласний показник захворюваності на кашлюк складає 2,4, державний — 6,4, на епідемічний паротит — відповідно 0,9 та 2,1, на краснуху — 1,1 та 8,0.

Ураженість населення педикульозом зменшилась на 7,3%, інтенсивний показник складає 32,3 при державному 60,7. Обласний показник захворюваності на коросту — 37,6, державний — 40,7.

Характеристика системи охорони здоров’я та основні показники її діяльності за 2011 рік
Мережа закладів

В області функціонує 1 184 закладів охорони здоров’я системи МОЗ України, в тому числі:

 • 36 закладів обласного підпорядкування (з них 1 обласна лікарня, 1 обласна дитяча лікарня, 7 диспансерів, 3 психіатричні лікарні, 2 туберкульозні лікарні, 1 госпіталь для ІВВВ, 6 санаторіїв, 1 стоматполіклініка, 2 станції переливання крові, 1 центр СНІДу, 1 центр невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф, 4 медичні коледжі (училища) та 5 інші);
 • 17 закладів в містах обласного значення (м. Хмельницький, м. Кам’янець-Подільський і м. Нетішин), в т.ч. 3 міські лікарні, 6 поліклінік, 2 стоматполіклініки, 1 перинатальний центр, 1 дитяча лікарня, 1 інфекційна лікарня, 2 станції швидкої медичної допомоги, 1 протитуберкульозний диспансер).
 • 1 131 заклади - в сільських адміністративних районах (з них 20 центральних районних, 6 районних і 25 сільських дільничних лікарень, 110 сільських лікарських амбулаторій, в т.ч. 93 працюють за сімейним принципом, 3 міських амбулаторії, 3 стоматполіклініки та 964 фельдшерсько-акушерських пункти).
Кадрова політика

Трудові ресурси залишаються головною, найбільш вагомою частиною ресурсів, які забезпечують результативність та ефективність діяльності всієї системи охорони здоров’я, її окремих структур та об’єктів. Область сьогодні, як і держава в цілому, стоїть перед складною проблемою – укомплектування кадрами лікарських посад.

На кінець 2011 року в області зареєстровано понад 5 тис. посад лікарів та біля 12 тис. посад середніх медичних працівників. Укомплектованість лікарських посад фізичними особами склала 81,8% (2010 рік – 81,66%). Укомплектованість штатних посад в центральних районних лікарнях становила 83,98% (2010 -82,21%), в районних лікарнях 82,0% (2010 рік – 79,15%)., в дільничних лікарнях – 81,13% (2010 рік – 75,26%), сільських лікарських амбулаторіях – 76,71% (2010 рік – 66,73%).

Особливо відчутний на рівні сільських адміністративних районів дефіцит лікарів педіатрів, неонатологів, патологоанатомів, стоматологів, рентгенологів.

Атестовано 3 365 лікарів, що становить 69,1% від працюючих. З числа атестованих атестовано на вищу категорію 827 лікарів (24,6%), на першу категорію - 1 924 (57,2%), на другу категорію – 614 (18,2%).1

Впровадження сімейної медицини

Одним з ключових питань проведення реформи первинної медико-санітарної допомоги є поетапний перехід на її організацію за принципом лікаря загальної практики сімейної медицини. Курс держави на розвиток сімейної медицини є не змінний. Оскільки саме така форма надання первинної медико-санітарної допомоги дасть можливість перевернути піраміду використання бюджетних коштів в системі охорони здоров’я, спрямувати переважну частину ресурсів на профілактичні заходи як це здійснюється в розвинутих країнах.

Показник забезпеченості сімейними лікарями на 10 тис. населення в області становить 2,11 (2010 рік -2,07). В області працює 280 лікарів загальної практики/сімейної медицини. З них атестовано 179, на вищу категорію 4, на першу – 120, на другу – 55.

Якісна первинна медико-санітарна допомога на засадах сімейної медицини забезпечить доступність медичних послуг для хворих, інтегроване та узгоджене надання комплексних лікувальних, паліативних і профілактичних послуг, так як близько 70-80% обсягу медичної допомоги населення буде отримувати у закладах ПМСД.

В області функціонує 98 самостійних амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, з них 96 в сільській місцевості, 22 відділення сімейної медицини в складі міських поліклінік та поліклінік ЦРЛ. Кабінети сімейного лікаря функціонують в 29 районних та дільничних лікарнях. Всього в області – 296 дільниць ЗП/СМ.

Показники діяльності системи

Кількість ліжок цілодобового перебування станом на 31.12.2011 року становила, 11 060, 83,85 на 10 тис. населення (2010 рік – 11 652 ліжка, забезпеченість 87,56 на 10 тис. населення).

Рівень госпіталізації в цілодобові стаціонари склав 241,18 на 1 тис. жителів (2010 рік – 244,15). Зайнятість ліжка в днях становила 333,2 (2010 рік - 326,7), середня тривалість перебування хворого на ліжку 11,63 дня (2010 рік – 11,75). Летальність в цілодобових стаціонарах становила 0,89 % (2010 рік – 0,88 %).

Проведено в стаціонарі 69 251 оперативне втручання, що становить 523,14 на 10 тис. нас. (2010 рік 67 782, 509,4 на 10 тис. нас.). Післяопераційна летальність склала 0,5% (2010 рік – 0,5 %).

В області проводяться хірургічні методи лікування серцево-судинних захворювань. В 2011 році проведено 968 операцій на серці, з них на відкритому серці – 84, аорто-коронарне шунтування - 42, імплантація кардіостимуляторів – 168.

В закладах області функціонує 2 106 ліжок денного стаціонару (2010 рік – 2 081), що становить 15,91, на 10 тис. населення (2010 рік – 15,64), проліковано 105 026 хворих, що становить 793 на 10 тис. нас. (2010 рік – 795 на 10 тис. нас.). В стаціонарах удома лікувалося 70 989 хворих що складає 536,3 на 10 тис. нас. (2010 рік - 548 на 10 тис. населення).

До лікарів здійснено 10 421 018 відвідувань, крім того, кількість відвідувань лікарями хворих удома 924 185. Число відвідувань на 1 жителя становить 8,57. До стоматологів та зубних лікарів здійснено 1 525 545 відвідувань, що становить 1,15 на 1 жителя.

Охоплено онкопрофоглядами жінок – 492 087 осіб (2010 рік - 483 853).

В амбулаторно-поліклінічних підрозділах проведено 70 778 оперативних втручань, з них на органах зору – 5 223, на органах вуха, горла, носа – 5 459, на щелепно-лицьовій ділянці та ротовій порожнині – 7 081, на сечостатевій системі – 9 346, на кістково-м’язевій 5 433, на шкірі та підшкірній клітковині 33 726.

Виконано 567 369 рентгенологічних досліджень, з них комп’ютерних томографій 6 153. Крім того, виконано 3 821 магнітнорезонансні томографії. Із кількості спеціальних досліджень проведено 782 ангіографії.

Виконано 681 034 флюорографічних досліджень. Проведено 541 199 ультразвукових досліджень та 50 548 ендоскопічних обстежень, В кабінетах функціональної діагностики обстежено 733 тис. осіб, зроблено 1 012 029 обстежень, з них 848 790 (83,9%) електрокардіографій.

174 хворим проведено 23 505 гемодіалізів.

Фінансування системи охорони здоров’я

Консолідований бюджет галузі охорони здоров’я Хмельницької області на 2011 рік складає 1 007 605,95 тис.грн., в т.ч. державний бюджет – 31 512,05 тис.грн., обласний бюджет – 366 977,9 тис.грн., бюджет міст, районів, сіл та селищ – 609 116,0 тис.грн.

Структура видатків на охорону здоров’я в бюджеті 2011 року: заробітна плата – 72%; придбання медикаментів – 9,5%; придбання продуктів харчування – 4%; видатки на енергоносії – 9,4%, капітальні видатки – 4,3%.

На придбання медикаментів виділено 92 877,2 тис.грн.. На придбання обладнання в 2011 році заплановано та профінансовано видатків в сумі 35 172,7 тис.грн., на проведення капітальних ремонтів, будівництв та реконструкцій заплановано 8 720,4 тис.грн., які практично використано.

Виконання державних програм
Міжгалузева обласна комплексна програма
«Здоров’я нації 2002-2011»

Фінансування заходів міжгалузевої обласної комплексної програми «Здоров’я нації 2002-2011» здійснювалось в межах видатків, передбачених коштами з обласного бюджету, бюджетів районів і міст, а також за рахунок інших не заборонених чинним законодавством джерел.

Загалом, за роки дії Програми, її заходи профінансовані на 266 357,9 тис. грн.

На виконання міжгалузевої обласної комплексної програми «Здоров’я нації 2002-2011» з обласного бюджету спрямовано 167 млн. 596 тис. грн., з них на закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення використано 70 млн. 236,3 тис. грн.; на закупівлю обладнання - 88 млн. 338 тис. грн.; на оплату курсів підвищення кваліфікації лікарів та курси спеціалізації лікарів загальної практики/сімейної медицини – 1 млн. 21,7 тис. грн. На покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я сільської місцевості витрачено 17 млн. 586,4 тис. грн., міських – 6 млн. 835,5 тис. грн.

За рахунок коштів обласного бюджету на виконання програми здійснювалось забезпечення розхідними матеріалами для проведення гемодіалізу та перитоніального діалізу, кардіостимуляторами, стентами, ендопротезами. На особливому контролі стоїть питання забезпечення факторами згортання крові хворих на гемофілію, так з 2005 року було закуплено препаратів на суму 1 950,0 тис. грн., при чому за останній 2011 рік – 1 млн. грн. З 2007 року проводилось також забезпечення хворих з гострою нирковою недостатністю препаратами для корекції кальцієво-фосфорного обміну та еритропоетинами на що було спрямовано 1 592,6 тис. грн. Окрім того, проводилась закупівля імунодепресантів для хворих з пересадженими органами, тест-систем для визначення ВІЛ-інфекції, препаратів для проведення тромболізису.

З метою подальшого впровадження новітніх технологій надання медичної допомоги населенню області проводилась закупівля медичного обладнання та апаратури.

За період дії міжгалузевої обласної комплексної програми «Здоров’я нації 2002-2011» значна увага приділялась поновленню рентгенологічного обладнання. Так, за 10 років закуплено 9 рентгенапаратів на суму 8 013,2 тис. грн., 7 рентгенівських апаратів модернізовано на цифрові технології (спрямовано 3 030,0 тис. грн..), придбано 5 пересувних флюорографів на суму 2 166,1 тис. грн.. 1 мамограф вартістю 586,0 тис. грн.

Одним із пріоритетних напрямків було визначено розвиток служби анестезіології та інтенсивної терапії області, підвищення рівня надання інтенсивної допомоги на третинному рівні, відкриття відділень анестезіології та інтенсивної терапії в центральних районних лікарнях (забезпечення вторинного рівня). Для вирішення вказаних завдань на закупівлю обладнання та апаратури було виділено 7 349,1 тис. грн.; придбано 2 реанімобіля та оснащення для наявних реанімобілів на суму 1 877,1 тис.грн.

Оскільки, якість та вчасність надання медичної допомоги залежить від рівня діагностики, в ході виконання програми було закуплено ряд діагностичного та лабораторного обладнання, в тому числі: 12 апаратів УЗД, лабораторного обладнання на суму 2 734,3 тис. грн., 44 електрокардіографів та систем холтерівського моніторингу, 21 одиниця ендоскопічного обладнання (фіброгастроскопи, бронхоскопи, ректороманоскопи) на суму 1 495,2 тис. грн.

Для підвищення рівня хірургічної служби області було придбано 10 операційних столів з освітлювальними системами на суму 1 814,2 тис. грн., 5 лапараскопічних стійок на суму 1 638,1 тис. грн. Крім того, закуплено дороговартісне обладнання, таке як 2 ангіографи вартістю 9 382,4 тис. грн.. апарат штучного кровообігу – 980,0 тис. грн., апарат для літотрипсії – 3 998,0 тис. грн.

«Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року»
Забезпечення умов безпечного материнства

Виїзна акушерська бригада функціонує на базі обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У 2011 році закуплено реанімобіль "Фіат Дукат", який використовуються для потреб виїзної акушерської бригади. За 2011 рік цією бригадою здійснено 56 виїздів, оперовано 13 жінок, 5 жінок транспортовано в ЛПЗ третинного рівня.

Пологові відділення всіх закладів в достатній мірі забезпечені препаратами для надання невідкладної медичної допомоги у разі кровотеч (переважно за кошти місцевих бюджетів). Здійснюється придбання лікарського препарату "ново-севен" централізовано за кошти обласного бюджету та державного бюджету.

Забезпечення безоплатними контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю, проводиться через службу планування сім’ї. У 2011 році в області проживало 6 638 жінок з протипоказами до вагітності, з них забезпечено засобами контрацепції 5 886 жінок або 88,7% з усіх.

Структурні підрозділи акушерської служби області забезпечені необхідним обладнанням: всього функціонує 42 фетальних монітори (з них 2 придбано у 2011 році), 38 ультразвукових апаратів (з них 1 придбаний у 2011 році), 41 апарат ШВЛ (з них 1 придбаний у 2011 році), 38 пульсоксиметрів (з них 2 придбано у 2011 році) тощо. У 2011 році за кошти обласного бюджету закуплено 3 монітори реанімаційні.

У 2011 році з державного бюджету для потреб акушерсько-гінекологічної служби надано витратних матеріалів на суму 776,8 тис.грн.. З місцевих бюджетів у 2011 році для потреб акушерської служби придбано 117 одноразових вакуум-екстрактори (2010 рік - 72).

Продовжена робота щодо забезпечення родопомічних закладів та служб комп’ютерами для проведення моніторингу за вагітними, роділлями та породіллями високого ступеня акушерського та перинатального ризику за кошти місцевих бюджетів та позабюджетні.

За показами вагітні жінки з тяжкими формами анемії забезпечуються препаратами заліза. У 2011 році зареєстровано 2 603 (2010 рік – 2 799) випадків анемій у вагітних, з них важкого ступеню - 81 (2010 рік - 122), середнього - 391 (2010 рік - 515). Забезпечено безкоштовно 1 296 (2010 рік - 514) вагітних препаратами заліза.

Згідно з галузевими вимогами здійснюється реорганізація акушерських та неонатологічних відділень для впровадження сучасних перинатальних технологій (індивідуальні/ сімейні пологові зали, палати для спільного перебування матері та дитини, забезпечення теплового ланцюжка) шляхом реконструкції наявних приміщень. В усіх пологових відділеннях ЛПЗ області забезпечено дотримання сучасних перинатальних технологій. В усіх пологових відділеннях забезпечено спільне перебування матерів з новонародженими (за виключенням медичних протипоказів): всього по області спільно перебувало з новонародженими у 2011 році 97,9% (2010 рік – 95,4%) матерів.

Хмельницька обласна станція переливання крові щороку виробляє антирезусний імуноглобулін для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених.

В області впроваджена галузева програма «Підтримки грудного вигодування в Україні» відповідно до рекомендацій ВООЗ щодо діяльності «Лікарень доброзичливих до дитини». Всього в області 7 лікувально-профілактичних закладів мають цей статус.

У кожному родопомічному лікувальному закладі спільно з територіальними центрами соціальних служб для дітей, сімей та молоді створено пункти профілактики раннього соціального сирітства. Намітилась стабільна тенденція до зменшення кількості жінок, які відмовились від дітей: у 2007 році мали намір відмовитись від дитини 49 жінок, всі консультовані соціальними працівниками, відмовились від дитини 24 жінки, за 2011 рік мали намір відмовитись від дитини 25 жінок, всі консультовані соціальними працівниками, відмовилось - 5.

В ЛПЗ області функціонує 24 інформаційно-консультативних кабінетів планування сім’ї та дитячої гінекології.

ЛПЗ області в достатній мірі забезпечено лабораторним обладнанням (імуноферментними аналізаторами) для обстеження груп ризику населення на TORCH – інфекції, інші інфекції, що передаються статевим шляхом, для забезпечення інфекційного контролю в пологових стаціонарах.

«Обласна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках»

Незважаючи на фінансово-економічну кризу, основні заходи Програми фінансувалися постійно з належним виділенням коштів. Координаційний механізм, щодо реалізації заходів та контролю за їх плануванням здійснювала обласна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Послідовність дій Ради позитивно вплинула на організацію заходів з раннього виявлення туберкульозу, рівень основних показників, що характеризують епідемічну ситуацію, вирішення поставлених Програмою завдань. Про це свідчить динаміка епідемічної ситуації з туберкульозу в області в останні роки, яка не мала тенденції до погіршення, а основні показники, які її характеризують, є значно нижчими за середньостатистичні по Україні.

Так, за період 2011р.:

 • на 1,3% зменшилася захворюваність всіма формами туберкульозу (з 53,1 до 52,4);
 • на 2,8% - захворюваність бактеріальним туберкульозом (з 21,4 до 20,8);
 • на 7,7% - захворюваність деструктивним туберкульозом;
 • на 14% - питома вага деструктивного туберкульозу серед вперше виявлених з туберкульозом органів дихання (45,1% до 38,6%);
 • на 22% - захворюваність рецидивами;
 • на 16% - показник смертності хворих від активного туберкульозу.

Захворюваність серед дитячого та підліткового населення дещо зросла у порівнянні з 2010р., однак епідемічна ситуація є відносно благополучною, у порівнянні з середньо-українськими показниками: 4,6 на 100 тис. дитячого населення. (Україна – 8,0) та 16,8 на 100 тис. підліткового населення (Україна – 27,7).

Профілактичні флюорографічні обстеження в області проводяться, як стаціонарними, так і пересувними флюорографами. На балансі ЛПЗ області 10 робочих пересувних флюорокомплексів - 6 з яких, придбані за період діючої Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз (1 – з державного бюджету, 4 – з обласного, 1 – з міського бюджету).

Обсяги флюорографічно обстежених та якість їх роботи з року в рік покращуються. Зокрема, за 2011р. кількість оглянутих профілактично збільшилася з 628 до 658,94 на 1 тис. дорослого населення, а виявленість при ПФО складає 58%.

За період 2011р. обласна Програма протидії захворюванню на туберкульоз профінансована з:

 • державного бюджету на 1 748,4 тис.грн. В рахунок виділених коштів в область поступило вакцини БЦЖ – на 471,2 тис.грн., антибактеріальних препаратів – 780,1 тис.грн., деззасобів – 450,0 тис.грн.
 • обласного бюджету – на 15 620,6 тис.грн. Зокрема, для 7-ми районів області придбані цифрові стаціонарні флюорографи (на загальну суму 4 500,0 тис.грн.); у обласну туберкульозну лікарню с. Голозубинці та Хмельницький міськтубдиспансер новітні рентген-діагностичні комплекси на три робочих місця (на суму 2 300,0 тис.грн.). Проводилось укомплектування лікувально-діагностичною апаратурою відділення анестезіології і інтенсивної терапії обласного протитуберкульозного диспансеру; виділені значні кошти (1 072,0 тис.грн.) на реконструкцію будівель обласного протитуберкульозного диспансеру та обласної туберкульозної лікарні с. Голозубинці. В обласних цілодобових тубстаціонарах хворі забезпечувалися повноцінним та збалансованим харчуванням (5 487,0 тис.грн), вартість харчування 1 ліжко-дня складає від 30 до 34 грн.
 • районних/міських бюджетів – на 1 616,7 тис.грн.

На потреби лабораторної діагностики туберкульозу профінансовано 172,3 тис.грн; туберкулінодіагностику – 852,6 тис.грн..

Придбано житло для фтизіатрів Деражнянського та Хмельницького районів – на загальну суму 276,0 тис.грн.

«Обласна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
у Хмельницькій області на 2009-2013рр»

З метою впровадження організаційних заходів запроваджено:

 • щоквартальні засідання обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 • збір даних по показниках ефективності виконання програми центром моніторингу та оцінки;
 • в усіх навчальних закладах факультативний курс профілактика ризикової поведінки і ВІЛ/СНІДу;
 • щомісячні виступи на місцевих теле- та радіо каналах з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 • створення 5 сайтів з проведення антиретровірусної терапії в адміністративних територіях , що дає можливість наблизити медичну допомогу до ВІЛ-інфікованого.

Профілактичні заходи:

 • здійснюється видання та активне розповсюдження просвітницької літератури та білбордів;
 • впроваджений метод замісної та підтримувальної терапії в 7 адміністративних територіях області;
 • створений невичерпний запас антиретровірусних препаратів для профілактики ВІЛ в разі отримання травми;
 • забезпечується 100% тестування донорської крові на ВІЛ ;
 • проводиться дворазове тестування вагітних на антитіла до ВІЛ та в разі народження ВІЛ-інфікованою жінкою дитини видається дитяче харчування ;
 • всі ВІЛ-позитивні вагітні забезпечуються антиретровірусними препаратами з метою попередження передачі ВІЛ від матері до дитини.

Лікувальні заходи:

 • в усіх лікувально-профілактичних закладах області впроваджено тестування на ВІЛ;
 • проводиться рання діагностика ВІЛ методом полімеразної ланцюгової реакції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями;
 • антиретровірусну терапію в області отримують 270 дорослих та 41 дитина;
 • забезпечується лабораторний супровід антиретровірусної терапії у ВІЛ-інфікованих (стан імунної системи та вірусне навантаження);
 • здійснюється профілактика та лікування опортуністичних інфекцій.
«Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями
на період до 2016 року».

В рамках виконання заходів Програми здійснено за 2011рік наступне.

З метою удосконалення системи профілактики та забезпечення раннього виявлення онкологічних захворювань в області налагоджена система проведення та обліку онкопрофоглядів населення. Частка осіб, які вперше захворіли, взятих на облік з І–ІІ стадією онкологічного захворювання складає 50,5% (аналогічний період 2010 року – 48,7%). Зріс відсоток онкологічних хворих виявлених на всіх видах онкопрофоглядів до 21,1% (2010р. – 20,9%). Зменшилась загальна занедбаність первинних онкохворих до 13,7% (2010р. – 14,8 %).

В області запроваджено систему комп’ютерного обліку цитологічного скринінгу онкопрофоглядів жіночого населення. Охопленно цитологічним скринінгом 83,01% жіночого населення (показник за 2010 рік – 80,92%). Покращились показники якості забору матеріалу для цитологічного скринінгу, зменшився відсоток неінформативних мазків до 1,7% (2010р. відповідно – 1,77%). Зросла кількість виявлених раків „0” стадії шийки матки до 31 (2010р. – 14 випадків).

На базі інформаційно – аналітичного відділу ХООД функціонує обласний популяційний канцер – реєстр, який дає можливість моніторування рівня захворюваності на злоякісні новоутворення в розрізі територій області та основних локалізацій.

З метою забезпечення своєчасного виявлення раку проводиться (згідно графіка УОЗ) консультативна робота виїзної бригади лікарів онкологів. За 2011 рік здійснено 19 виїздів в райони області, проконсультовано 2009 хворих (2010р. – 17 виїздів, проконсультовано 1752 хворих). Направлено на лікування до обласного онкодиспансеру 228 хворих.

Для удосконалення методів діагностики та лікування онкологічних хворих для обласного онкологічного диспансеру за 2011 рік придбано: за рахунок обласного бюджету УЗД систему вартістю 800 тис. грн., дозиметр для радіологічного відділення, мікроскоп, електрокоагулятор високочастотний (загальна сума придбаного обладнання склала 892,06 тис. грн.).

В обласному онкологічному диспансері забезпечено надання консультативної та стаціонарної допомоги онкологічним хворим у відповідності до діючих стандартів. За 2011 рік в поліклініці проконсультовано 37 522 хворих (в 2010 році – 33 527), стаціонарно проліковано 7 674 хворих (2010р. – 7 455).

Лікарями обласного онкологічного диспансеру активно проводиться санітарно – просвітницька робота з питань онкології, здійснено 21 виступ по телебаченню, 16 - по радіо, прочитано лекцій для населення - 158, лекцій для медичних працівників - 122, випущено 6 санітарних бюлетенів та 4 інформаційних листа).

Державна цільова програма «Цукровий діабет»

В області забезпечено 100% охоплення диспансерним наглядом хворих на цукровий діабет та його ускладнення. Показник рівня диспансеризації – 42,7 на 1 000 дорослого населення.

Реалізовуються постійно під керівництвом ендокринологів навчальні програми для пацієнтів та їх родин.

Усі хворі, які лікуються інсулінами, 100% забезпечені шприцами і катетерами для введення того чи іншого виду інсулінів.

В закладах ІІ-ІІІ рівнів впроваджені сучасні методи лікування і профілактики ускладнень цукрового діабету, використовуються стандарти лікування і обстеження хворих, затверджені наказом МОЗ України.

В області на базі ендокринологічного відділення обласної лікарні з 1999 року створено і функціонує реєстр хворих на цукровий діабет, які одержують інсулінотерапію.

Лікувально-профілактичні заклади області усіх рівнів 100% забезпечені необхідними цукрознижуючими препаратами, включаючи глюкоген. Лабораторіями освоєно і забезпечується цілодобове визначення глюкози крові, а в закладах ІІ-ІІІ рівнів з 2010 року визначається гліколізований гемоглобін.

Впровадження сучасних організаційних та клінічних технологій.

В області впроваджені наступні методики:

 • застосування низьких внутрішньочеревних резекцій прямої кишки при пухлинах с/а відділу прямої кишки;
 • застосування ліфтингу гемороїдальних вузлів та мукоплексії при хірургічному лікуванні пацієнтів на гемороїдальну хворобу 3-4 ст.;
 • ендопротезування колінного суглобу, ліктьового суглобу і пальців китиці;
 • артроскопія ліктьового, променево-зап’ястного суглобів;
 • протезування аорти;
 • тромбоектомія з глибоких вен нижніх кінцівок з накладанням артеріо-венозної фістули;
 • радіочастотна абляція варикозно-змінених вен;
 • доплерографія судин фето-плацентарного комплексу;
 • хромоендоскопія для діагностики ранніх захворювань бронхів та ШКТ;
 • методика ендопієлотомії, балонної дилатації сечоводу при гідронефрозах;
 • використання дуплексного ультрасонографічного обстеження для визначення хірургічної тактики при защемлених грижах черевної стінки;
 • використання ангіографії в діагностиці та лікуванні розривів паренхіматозних органів та мезентеріальному тромбозі;
 • імплантація внутрішньочерепних датчиків для моніторингу внутрішньочерепного тиску.

В Хмельницькій станції швидкої медичної допомоги впроваджено проведення тромболізису на догоспітальному етапі у хворих на інфаркт міокарду. Для зручного виклику швидкої допомоги для слабочуючих людей впроваджено виклик бригади за СМС повідомленням.

В міській дитячій лікарні впроваджено проект «Арт-аква-терапія в комплексній реабілітації дітей з обмеженими можливостями». Вартість проекту - 759,03 тис.грн..

В сурдологічному відділенні розпочато проведення об’єктивного обстеження слуху, імпедансотерапія, отоакустична іміссія, навчання дітей з вадами слуху за допомогою комп’ютерної апаратури «Видима мова».

В інфекційній лікарні впроваджено небулайзерну терапію в лікуванні хворих дітей з ГРВІ, ларингітами, кишковими проявами.

В більшості районних лікарень впроваджена грижепластика з застосуванням сітчастих алотрансплантантів. Впроваджено застосування кесарського розтину по Песарзі у вагітних хворих на СНІД з високим вірусним навантаженням.

В усіх центральних районах лікарнях та міських лікарнях області впроваджено тромболізис при гострому трансмуральному інфаркті міокарду.1

Впровадження всіх цих методик дало можливість більш точної та своєчасної діагностики хвороб та їх лікування.

Матеріально-технічна база.

Стан матеріально-технічного забезпечення значної частини лікувально-профілактичних закладів області, особливо в сільській місцевості, не в повній мірі відповідає вимогам часу.

У 2011 році проводилось дооснащення лікувально-профілактичних закладів сучасною медичною апаратурою та санітарним транспортом:

За кошти державного бюджету в область надійшли реанімаційні комплекси, ларингоскопи, електровідсмоктувачі, набори транспортних та імобілізаційних шин на суму 854тис.грн.

Закуплено 2 інкубатори вартістю – 315,7 тис. грн. в центральні районні лікарні; пересувний цифровий флюорограф «Індіарс» за кошти субвенції обласного бюджету – 1 млн. 20 тис. грн..

За кошти обласного бюджету закуплено медичного обладнання на суму 2586 тис. грн., а саме: монітори реанімаційні, операційні столи, комплект обладнання для сурдологічного кабінету, обладнання для травматології та опер блоку, рентгенапарат.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 22 млн. грн. закуплено:

 • 2 реанімобіля для обласного центру медицини катастроф та виїзної неонатальної бригади обласної дитячої лікарні вартістю 900,0 тис. грн. кожний;
 • 6 рентгенапаратів на 3 роб. місця для центральних районних лікарень та лікарні м. Камянець-Подільського, вартістю 1799,0 тис. грн.. кожний; 2 рентгенапарати на 2 роб. місця для протитуберкульозних закладів;
 • 7 стаціонарних флюорографів для центральних районних лікарень (вартість кожного 650,0 тис. грн..). Обласному кардіодиспансеру закуплено апарат УЗД для ехокардіографії експертного класу вартістю 1 599,0 тис. грн..

Для сільської медицини закуплено 5 автомобілів санітарних (Газелі).

В рамках діючих програм профінансовано з обласного бюджету 41,2 млн. грн.

Закуповувалась медична апаратура і за кошти місцевих бюджетів, зокрема: комплекс спіроком, стерилізатори, аквадистилятор, ваги електронні, артроскоп, ехоенцефалограф, дефібрилятори, кисневі концентратори, мікроскопи, монітор хірургічний, лабораторне обладнання та інше. Також закуплено 2 автомобіля.

Завершено будівництво поліклініки Віньковецької центральної районної лікарні. У 2011 році на добудову і придбання обладнання з державного бюджету виділено 6 850,7 тис. грн, з місцевого бюджету – 235 тис. грн.

Відновлено будівництво палатного корпусу Дунаєвецької центральної районної лікарні (у 2011 році на добудову виділено 3 462 тис грн., з державного бюджету, 2100 тис. грн. з обласного) та поліклініки Волочиської ЦРЛ (виділено 8 910,5 тис. грн з державного бюджету, 152 тис з районного). Завершено капітальний ремонт акушерсько-гінекологічного відділення Красилівської ЦРЛ, на що виділено 1 013 тис. грн з державного бюджету та 503 тис грн з обласного бюджету. Реконструкція приміщень поліклінічного відділення Ізяславської ЦРЛ 1 430,4 тис. грн. Проведено реконструкцію та капітальний ремонт пологового стаціонару Деражнянської ЦРЛ, на що виділено у 2011 році 497,5 тис. грн. з обласного бюджету. На продовження реконструкції будівлі під дитячу поліклініку та стаціонар Шепетівської ЦРЛ виділено 750 тис. з обласного бюджету. У м.Кам’янець-Подільському проведена реконструкція будівлі під амбулаторію загальної практики/сімейної медицини на що виділено з державного бюджету 1 059 тис. грн. З обласного бюджету передбачено і освоєно на капітальні ремонти та реконструкції обласних лікувально-профілактичних закладів у сумі – 2 751,4 тис. грн.

Заходи щодо структурної перебудови

У 2011 році проведено значну роботу по оптимізації ліжкового фонду стаціонарів, мережі лікувально профілактичних закладів, поліпшенню матеріально-технічного стану медичних закладів.

Ліжковий фонд цілодобових стаціонарів області зменшено на 592 ліжка, в тому числі в обласних закладах – 190, в сільських адміністративних районах - 402 ліжка. Станом на 1.01.2012 року в області функціонувало 11 060 ліжок і забезпеченість ліжками на 10 тис. населення становило 83,6.

6 сільських дільничних лікарень та 1 районна, які виконували переважно медико-соціальну функцію, реформовані в лікарські амбулаторії.

30 фельдшерських пунктів, що обслуговували менше 200 жителів, реорганізовано в пункти прийому хворих медичними працівниками інших (сусідніх) лікувально-профілактичних закладів.

В лікувально-профілактичних закладах області відповідно до реорганізації проведена оптимізація штатних розписів. В цілому по області скорочено 876,75 штатних посад в т. ч. 438,75 посад медичного персоналу.

Проведені заходи по оптимізації мережі, ліжкового фонду дали можливість:

 • сконцентрувати кадрові та матеріально-технічні ресурси;
 • зекономити в бюджеті 2011 року 12 млн. 616,3 тис. грн та раціонально їх використати на інші витрати;
 • підвищити результативність роботи закладів охорони здоров’я та персональну відповідальність кожного працівника за якість надання медичної допомоги;
 • запровадити нові сучасні методики лікування та діагностики не тільки на рівні обласних закладів, а і в центральних районних лікарнях;
 • прискорити розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.
Проблеми діяльності системи охорони здоров’я області

І. Продовження реформування системи охорони здоров’я області:

1.1. Створення Центрів первинної медико-санітарної допомоги в містах та районах області

1.2. Проведення широкомасштабної роз’яснювальної роботи серед населення та медичних працівників щодо необхідності та доцільності проведення реформування медичної галузі

1.3. Оптимізація ліжкового фонду стаціонарів та мережі лікувально-профілактичних закладів

2. Виконання Національно проекту «Нове життя-нова якість охорони материнства та дитинства» шляхом створення обласного перинатального центру у 2012 році

3. Будівництво та реконструкції

3.1. Будівництво лікувально-діагностичного корпусу та реконструкція існуючого приміщення обласної дитячої лікарні. На 2012 рік виділено 35 млн.грн.

3.2. Завершення будівництв: поліклініки Волочиської ЦРЛ, дитячого відділення та дитячої поліклініки Шепетівської ЦРЛ, палатного корпусу з дитячим відділенням і дитячою поліклінікою Дунаєвецької ЦРЛ.

4. Оснащення (переоснащення) ЛПЗ області медичною апаратурою, медичним обладнанням та санітарним транспортом.

5. Проблема кадрового дефіциту в закладах охорони здоров’я, зокрема сільських, що в основному зумовлено низькою заробітною платою та незадовільним рівнем розвитку інфраструктури села.

Основні напрями розвитку охорони здоров’я області у 2012 році.

1. Подальший розвиток ПМСД на засадах сімейної медицини, розмежування на рівні територій структур первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги шляхом:

 • створення центрів ПМСД, як юридично самостійних закладів;
 • збільшення обсягів курсової підготовки та перепідготовки лікарів загальної практики сімейної медицини;
 • розширення мережі амбулаторій загальної практики сімейної медицини;
 • подальша оптимізація мережі закладів охорони здоров’я та ліжкового фонду стаціонарів.

2. Зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів.

3. Удосконалення системи екстреної медичної допомоги.

4. Відкриття обласного перинатального центру.

5. Дотримання законодавства під час реформування мережі закладів охорони здоров’я та належне інформування громадськості та медичних працівників про необхідність та доцільність проведення такої роботи.

Відомча медицина за 2011 рік
Характеристика мережі закладів охорони здоров’я відомчої медицини та населення, яке вони обслуговують, основні показники діяльності

В області функціонують наступні заклади відомчої медицини:

 • Міністерства внутрішніх справ – 1 заклад;
 • Міністерства зв’язку та транспорту – 2 заклади;
 • Міністерства оборони – 2 заклади.
 • Державного департаменту України з питань виконання покарань у Хмельницькій області – 6 закладів (Управління Державного департаменту – 1, слідчий ізолятор – 1, виправні колонії – 4).
Лікарня з поліклінікою УМВС в Хмельницькій області

Сектор медичного забезпечення УМВС України в Хмельницькій області це комплекс медичних підрозділів, які забезпечують вирішення завдань з охорони здоров’я прикріплених контингентів. До його складу входять: лікарня з поліклінікою, військово-лікарська комісія, центр психіатричної допомоги та психофізіологічного відбору.

Лікарня функціонує на 90 ліжок, з них терапевтичних 40, неврологічних 20, реабілітаційних 30 (розташовані на території курорту Сатанів Городоцького району). Потужність поліклінічного відділення становить 250 відвідувань в зміну. В лікарні працює 26 фізичних осіб лікарів основних працівників.

Амбулаторний прийом забезпечують лікарі різних спеціальностей: терапевти, невролог, хірург, офтальмолог, отоларинголог, гастроентеролог, педіатр. Також працюють лікарі – фізіотерапевт, рентгенолог, лікар УЗД. В центрі психіатричної допомоги та психофізіологічного відбору працюють психіатр, психолог, психофізіолог.

Кількість відвідувань лікарів поліклініки становила 74 572, з них дітьми у віці 0-17 років 1 087. З приводу захворювань було 30 689 відвідувань, дітьми у віці 0-17 років 1 014. Кількість відвідувань лікарями удома становило 2 153, в т.ч. до дітей – 103.

Проведено 797 онкопрофоглядів жінок. В порядку періодичних оглядів оглянуто 3 706 осіб з 3 764 підлягаючих, 98,5%. Оглянуто профілактично з метою виявлення хворих на туберкульоз 3 106 осіб.

Під диспансерним наглядом на кінець року перебувало 18 інвалідів ВВВ, 4 учасника війни, та 101 особа, які прирівнені за пільгами.

До стоматологів біло здійснено 9 763 відвідування, сановано в порядку планової санації та за зверненнями 2 209 осіб.

В амбулаторно-поліклінічному підрозділі проведено 89 оперативних втручань, з них на органах зору 26, на органах вуха, горла, носа 8, операції на шкірі та підшкірній клітковині 55.

В стаціонар надійшло 2 041 хворий. Зайнятість ліжка становила 300,4 дня, середній термін перебування хворого на ліжку - 13,25 дня.

Проведено 2 391 рентгенологічне дослідження, 3 106 флюорографічних досліджень, 3 642 УЗД.

В лабораторії закладу проведено 199 345 аналізів.

В кабінеті функціональної діагностики обстежено 5 732 особи, зроблено 7 081 дослідження, з них 6 678 ЕКГ. В фізіотерапевтичному кабінеті закінчило лікування 1 865 осіб, проведено 32 840 процедур.

Державний заклад "Вузлова лікарня станції Гречани Південно – Західної залізниці"

Державний заклад "Вузлова лікарня станції Гречани Південно –Західної залізниці" розташований в західному районі міста Хмельницького

На теперішній час вузлова лікарня ст. Гречани функціонує на 65 ліжок:

 • терапевтичних - 20 ліжок;
 • неврологічних - 20 ліжок ;
 • хірургічних - 20 ліжок;
 • травматологічних – 5 ліжок.

Обслуговує 16 556 осіб, 5 237 - залізничників, в тому числі працюючих на залізниці – 4 867, пенсіонерів залізничного транспорту – 2 470.

Вузлова лікарня ст. Гречани працює з 1945 року. До 1953 року як спеціалізована лікарська дільниця, з 1953 - поліклініка. З травня 1957 року вузлова лікарня ст. Гречани на 75 ліжок.

В складі Гречанського медоб’єднання поліклініка на 185 відвідувань в зміну з денним стаціонаром на 55 ліжок, лікарська амбулаторія станції Кам'янець- Подільський, ФАП на станції Старокостянтинів - 2, ФП на ст. Ярмолинці, здоровпункт локомотивного депо Гречани, медпункт на вокзалі станції Хмельницький.

По Гречанському медоб’єднанню працює 181 особа, з них: 32 лікаря (6 мають вищу кваліфікаційну категорію, 13 - першу, 3 - другу категорію); 57 молодших спеціалістів з медичною освітою (з них мають вищу категорію - 15, першу - 17 , другу – 9); 16 фельдшерів (з них 7 мають вищу категорію, 2 - першу, 1- другу).

Лікарня оснащена самою необхідною лікувально-діагностичною апаратурою, що дає можливість використовувати в комплексному лікуванні хворих і скорочувати терміни перебування на лікарняному листку працюючих залізничників.

В 2011 році кількість відвідувань до лікарів становило 127 074, в т.ч. дітьми віком 0-14 років 9 162, дітьми віком 15-17 років – 1 394 особи. З приводу захворювань було 64 969 відвідувань дорослими та 4 678 дітьми віком 0-14 років і 742 відвідування дітьми віком 15-17 років. Кількість відвідувань лікарями хворих удома становило 8 281 в т.ч. до дітей – 2 117.

Денний стаціонар функціонує на 55 ліжок, в ньому проліковано за 2011 рік 1 514 хворих.

Оглянуто в порядку періодичних медичних оглядів 5 691 особа. Профілактично з метою виявлення хворих на туберкульоз оглянуто 6 662 особи, в т.ч. дітей віком до 14 років 792 особи.

Під диспансерним наглядом перебувало на кінець 2011 року інвалідів ВВВ 11, учасників бойових дій 15, учасників ВВВ 176.

До стоматологів було здійснено 16 821 відвідування, сановано в порядку планової санації та за зверненнями 5 735 осіб.

В амбулаторно-поліклінічному підрозділі проведено 339 оперативних втручань, з них 59 на органах зору, 132 на сечостатевій системі, 55 на кістково-м’язевій системі, 85 на шкірі та підшкірній клітковині, 8 інших.

В цілодобовий стаціонар надійшло 1 681 хворий, ними проведено 18 145 ліжкоднів. Зайнятість ліжка в днях склала 312,7 , середнє перебування хворого на ліжку – 10,76 дня.

В хірургічному стаціонарі проведено 216 оперативних втручань, з них 50 на судинах, 8 на органах травлення та черевної порожнини, 7 при непухлинних захворюваннях прямої кишки, 15 на кістках та суглобах, 136 на шкірі та підшкірній клітковині.

Проведено 4 884 рентгенологічні дослідження, 5 870 флюорографій, 11 487 УЗД, 117 ендоскопічних.

В лабораторії закладу зроблено 154 213 аналізів.

В кабінеті функціональних досліджень обстежено 6 971 особа, зроблено 8 322 дослідження, з них 7 370 ЕКГ.

В фізіотерапевтичному кабінеті закінчило лікування 5 378 осіб, їм проведено 60 185 процедур.

Державний заклад «Вузлова лікарня станції Шепетівка»

Лікарня функціонує на 110 ліжок, з них: терапевтичних 40, хірургічних 35, неврологічних 25, педіатричних 10. Потужність поліклінічного відділення становить 170 відвідувань в зміну. В об’єднання входить 2 фельдшерських пункти та 3 фельдшерських пункти на договірних засадах.

Кількість лікарських посад в цілому по закладу 50, зайнято 50, фізичних осіб 32. Штатних посад зубних лікарів 6,5, зайнято 6,5, фізичних осіб 10. Штатних посад середнього медперсоналу 92,5, зайнято 92,5, фізичних осіб 112.

Усього штатних посад 245, зайнято 245, фізичних осіб 244.

В 2011 році в поліклініці було 146 892 відвідування до лікарів, з них дітьми віком 0-14 років 21 509, дітьми віком 15-17 років - 9 466. До середнього медперсоналу на самостійному прийомі здійснено 75 706 відвідувань.

В амбулаторно-поліклінічному підрозділі функціонує денний стаціонар на 12 ліжок, в ньому лікувалось 426 хворих.

Оглянуто профілактично з метою виявлення онкозахворювань 6 189 жінок.

Оглянуто в порядку періодичних оглядів 3 364 особи. З метою виявлення хворих на туберкульоз обстежено 5 871 особу, в т.ч. дітей віком до 14 років 975.

На кінець року під диспансерним наглядом перебувало 33 інваліда ВВВ, 58 учасників бойових дій, 324 учасника війни.

До стоматологів та зубних лікарів здійснено 28 526 відвідування, сановано в порядку планової санації та за зверненнями 8 836 осіб. 194 особи отримали зубні протези.

В амбулаторно-поліклінічному підрозділі проведено 195 оперативних втручань, з них 48 на органах вуха, горла, носа, 82 на сечостатевій системі, 65 на шкірі та підшкірній клітковині.

В стаціонар на протязі року надійшло 3 582 хворих, в т.ч дітей у віці 0-17 років 515.

Зайнятість ліжка в днях становила 346,5, середній термін перебування хворого на ліжку 10,6 дня.

В хірургічному відділенні проведено 589 оперативних втручань: 13 на органах вуха, горла, носа; 10 на венах, 209 на органах травлення та черевної порожнини (з них 5 апендектомій при хронічному апендициті; 16 холецистектомій при хронічних холециститах; 75 з приводу незащемленої грижі), 131 на жіночих статевих органах, 84 акушерських, 11 на кістково-мязевій системі, 119 на шкірі та підшкірній клітковині.

Проведено 640 рентгенологічних досліджень, 4 896 флюрографій, 18 306 УЗД, 978 гастродуоденоскопій.

В лабораторії закладу зроблено 240 175 аналізів.

В кабінеті функціональної діагностики обстежено 9 434 особи, зроблено 11 003 досліджень, з них 10 352 ЕКГ.

В фізіотерапевтичному кабінеті закінчили лікування 5 758 осіб, їм проведено 56 672 процедури.

Військова частина А1067

В закладі зареєстровано 22 штатних посади лікарів, зайнята 21 посада, фізичних осіб основних працівників 14. Не укомплектовані фізичними особами 2 посади хірургів, 2 посади анестезіолога, 1 акушер-гінеколога, 1 дермато-венеролога,1 лікаря приймального відділення.

До лікарів поліклініки здійснено 13 229 відвідувань. З метою виявлення онкозахворювань оглянуто 736 жінок, онкологічними профілактичними оглядами охоплено 99,99% від підлягаючих. З метою виявлення хворих на туберкульоз проведено 2 400 флюорографічних обстежень.

До стоматолога здійснено 4 291 відвідування. Сановано в порядку планової санації та за зверненнями 993 особи. Зубні протези отримало 68 осіб.

Цілодобовий стаціонар функціонує на 100 ліжок: 30 ліжок хірургічного профілю, 35 терапевтичного, 20 інфекційних та 15 шкірно-венерологічних. Зайнятість ліжка в днях склала 230,2 дня. Середній термін перебування хворого на ліжку 11,03 дня. В стаціонарі проведено 277 оперативних втручань, з них на органах травлення та черевної порожнини 55, на жіночих статевих органах – 50, на кістково-м’язевій системі 41.

В закладі проведено 6 615 рентгенологічних досліджень, 3 031 ультразвукових досліджень, 186 ендоскопічних досліджень.

В лабораторії проведено 115 039 аналізів.

В кабінеті функціональної діагностики обстежено 2 488 осіб, зроблено 2 749 досліджень, з них 2 323 ЕКГ.

В фізіотерапевтичному кабінеті закінчили лікування 2 216 осіб, їм проведено 25 172 процедури.

В кабінеті ЛФК закінчили лікування 436 осіб, з ними проведено 2 617 процедур.

Військова частина А2339

В закладі зареєстровано 40 посад лікарів, зайнято 40, працює 44 фізичних особи.

До лікарів амбулаторно-поліклінічного підрозділу здійснено 25 362 відвідування. З метою виявлення онкозахворювань оглянута 421 жінка.

З метою виявлення хворих на туберкульоз проведено 4 388 флюорографічних обстежень.

До стоматологів здійснено 8 076 відвідувань. Сановано в порядку планової санації та за зверненням 3 914 осіб. 219 осіб отримали зубні протези.

В амбулаторно-поліклінічному закладі здійснено 139 оперативних втручань.

Цілодобовий стаціонар функціонує на 110 ліжок, зайнятість ліжок в днях становила 292 дня, середній термін перебування хворого на ліжку 8,9 дня. В хірургічному стаціонарі проведено 995 оперативних втручань, в т.ч. 117 на органах зору, 147 на органах вуха, горла, носа, 190 на органах травлення та черевної порожнини, 177 на жіночих статевих органах.

2 хворих померло, післяопераційна летальність становила 0,2%.

Проведено 10 286 рентгенологічних досліджень, 13 094 ультразвукових, 824 ендоскопічних. В лабораторії здійснено 93 546 аналізів. В кабінеті функціональної діагностики обстежено 10 128 осіб.

Закінчили лікування в фізіотерапевтичному кабінеті 1 698 осіб, проведено 15 777 процедур.

орони здоров’я приватної медицини та приватно практикуючих лікарів, основні показники діяльності, структура послуг, які надаються

Приватні структури

За 2011 рік в області здали статистичні звіти 70 підприємств приватної форми власності, з них:

 • стоматологічного профілю – 42;
 • гінекологічного – 5;
 • неврологічного – 1;
 • дерматовенерологічного – 6;
 • сімейної медицини – 1;
 • офтальмологічного – 3;
 • хірургічного – 1;
 • реабілітації дітей інвалідів – 1;
 • ультразвукової діагностики – 1;
 • урологічного – 1;
 • багатопрофільних – 8.

Статистичні звіти за 2011 рік здали 242 приватних підприємців, за профілями:

 • стоматологія – 182;
 • урологія -2;
 • педіатрія – 7;
 • гінекологія – 7;
 • неврологія, рефлексотерапія – 9;
 • психіатрія – 1;
 • терапія – 3;
 • УЗД, комп’ютерна томографія – 8;
 • нетрадиційна медицина – 1;
 • дерматовенерологія – 4;
 • офтальмологія – 6;
 • отоларингологія – 2;
 • сурдологія – 1;
 • ендокринологія – 1;
 • лабораторна діагностика – 1;
 • гастроентерологія – 1;
 • спортивна медицина – 3;
 • ортопедія – 2;
 • фізіотерапія -1.

В приватних підприємствах зареєстровано 457,75 штатних посад лікарів, на яких працює 282 фізичні особи. З них атестовано 191 лікар, в т.ч. на вищу категорію 27, на першу – 98, на другу – 68. Зареєстровано 337,75 штатних посад середнього медперсоналу, працює 290 фізичних осіб.

До лікарів, які займаються приватною підприємницькою діяльністю, здійснено 113 325 відвідувань (в т.ч. сільськими жителями - 22 867). З приводу захворювань до приватних лікарів здійснено 67 353 відвідування (в т.ч. сільськими жителями - 15 043). Відвідувань хворих вдома 1 785, (в т.ч. до сільських жителів - 213).

Виконано 2 523 оперативних втручань в амбулаторних умовах (в т.ч. сільським жителям - 809).

На органах зору виконано 730 оперативних втручань, (сільським жителям – 489), на щелепно лицьовій ділянці – 1 071 (сільським жителям – 134), на сечостатевій системі – 209 (сільським жителям – 67), інших операцій – 423 (сільським жителям – 119).

До стоматологів здійснено 261 861 відвідувань (в т.ч. сільськими жителями – 62 808). Сановано 99 113, з них сільських жителів – 4 434.

Отримали зубні протези 14 861 особа, у т.ч. сільські жителі 3 532.

Ліжковий фонд приватних закладів становить 15 цілодобових ліжок, на них лікувалось 426 хворих. Хворими проведено 3 397 ліжкоднів, зайнятість ліжка в днях – 226,5, середній термін перебування хворого на ліжку 8 днів. Оперовано 357 хворих, їм проведено 370 оперативних втручань.

В приватному секторі функціонує 83 рентгенапарати, в т.ч. 2 комп’ютерних томографи. Зроблено 56 723 рентгенограм зубів. Виконано комп’ютерних томографій 7 005, в т.ч. органів грудної клітини 893, органів травлення 1 122, кістково-суглобової системи – 2 360, інших – 2 630.

Функціонує 18 апаратів ультразвукової діагностики. Зроблено 39 278 досліджень, з них черевної порожнини – 7 985, жіночої статевої сфери 15 236, серцево-судинної системи – 1 987, щитовидної залози – 3 605, нирок – 4 680.

Наявні в області 9 приватних лабораторій. В них зроблено 75 379 аналізів, в т.ч.: імунологічних 36 898, біохімічних – 12 412, генетичних – 1 701, цитологічних – 1 628.

В фізіотерапевтичних кабінетах закінчили лікування 1 686 осіб, їм відпущено 23 767 процедур.

В кабінетах ЛФК закінчили лікування 433 особи, проведено 2 564 процедури.

Методом рефлексотерапії лікувалось 1 187 осіб, проведено 10 103 процедури.